Exciting new community enterprise project in Denbighshire

3 August 2021 · Categories: Communities Care, Wales / Cymru

A drawn image showing a community enterprise leader helping someone with cleaningCommunity Catalysts are excited to be working with Denbighshire County Council and other local partners on a new community enterprise project which started in May 2021 and will run for 18 months.

Denbighshire has been a hub of entrepreneurship, creativity and industry over the years. Community Catalysts will build on this as part of our new project which will work with local people who want to develop small community enterprises and ventures offering a wide range of help and support for older and disabled people at home and in the community.

As well as helping people to set up new community enterprises, Community Catalysts will also be able to advise small groups and organisations already established in Denbighshire and looking to diversify or extend what they offer. Helping local people to help other local people.

We are very excited to be working with Community Catalysts to explore new and innovative ways to enable citizens and their carers to achieve the well-being outcomes that matter to them.  Our Community Support Services are committed to strengths-based practice and community led support, underpinned by our belief that given the opportunity most people choose to remain independent, in the place they call home, actively engage with family friends and their local community.  We also see this as an exciting opportunity to grow the social care workforce and increase economic activity and resilience in some of our more isolated, rural communities.

David Soley, Principal Manager, Lead Commissioner, Denbighshire County Council, Community Support Services

A drawn image showing a community micro-enterprise leader helping with gardeningTo help realise this vision, we will try hard to build on things that already work well and to value and nurture people, groups and organisations with strong local knowledge and expertise. Our project aims to capture learning and actively use this to affect local system and culture change – working in partnership to improve the way that health and care works for people in Denbighshire.

Never more than now have people needed opportunities to generate their own income and deliver this much-needed support in our communities.  We look to help local people unleash their creativity and passion to support more people in the community.

Fabrizio Donati has been employed as the local Catalyst to lead the project across Denbighshire and can be contacted on fabrizio.donati@communitycatalysts.co.uk or 07787 436 199.  You can also follow local developments on Facebook www.facebook.com/CommCatsDenbighshire.

A drawn image showing a community enterprise leading a knitting session in the community


Prosiect menter gymunedol newydd gyffrous yn Sir Ddinbych

A drawn image showing a community enterprise leader helping someone with cleaningMae’n adeg cyffrous i Gatalyddion Cymunedol wrth iddyn nhw weithio efo Cyngor Sir Dinbych a phartneriaid lleol eraill ar brosiect menter gymunedol newydd a ddechreuodd ym mis Mai 2021 ac a fydd yn rhedeg am 18 mis.

Mae Sir Ddinbych wedi bod yn ganolbwynt entrepreneuriaeth, creadigrwydd a diwydiant dros y blynyddoedd. Bydd Catalyddion Cymunedol yn adeiladu ar hyn fel rhan o’u prosiect newydd a fydd yn gweithio gyda phobl leol sydd am ddatblygu mentrau a mentrau cymunedol bach gan gynnig ystod eang o help a chefnogaeth i bobl hŷn ac anabl yn eu cartrefi ac yn y gymuned.

Yn ogystal â helpu pobl i sefydlu mentrau cymunedol newydd, bydd Catalyddion Cymunedol hefyd yn gallu cynghori grwpiau bach a sefydliadau sydd eisoes wedi’u sefydlu yn Sir Ddinbych ac sy’n edrych i arallgyfeirio neu ymestyn yr hyn maen nhw’n ei gynnig. Helpu pobl leol i helpu pobl leol eraill.

Rydym yn gyffrous iawn ein bod yn gweithio gyda Catalyddion Cymunedol i archwilio ffyrdd newydd ac arloesol i alluogi dinasyddion a’u gofalwyr i gyflawni’r canlyniadau llesiant sydd o bwys iddynt. Mae ein Gwasanaethau Cymorth Cymunedol wedi ymrwymo i ymarfer sy’n seiliedig ar gryfderau a chefnogaeth a arweinir gan y gymuned.  Mae hyn wedi’i ategu gan ein cred bod y rhan fwyaf o bobl yn dewis aros yn annibynnol, yn y lle y maent yn ei alw’n gartref, ymgysylltu’n weithredol â ffrindiau teulu a’u cymuned leol os yw’r cyfle hyn ar gael. Rydym hefyd yn gweld hwn fel cyfle cyffrous i dyfu’r gweithlu gofal cymdeithasol a chynyddu gweithgaredd economaidd a gwytnwch yn rhai o’n cymunedau gwledig mwy ynysig.

David Soley, Prif Reolwr, Comisiynydd Arweiniol, Cyngor Sir Dinbych, Gwasanaethau Cymorth Cymunedol

A drawn image showing a community micro-enterprise leader helping with gardeningEr mwyn helpu i wireddu’r weledigaeth hon, byddwn yn ymdrechu’n galed i adeiladu ar bethau sydd eisoes yn gweithio’n dda ac i werthfawrogi a meithrin pobl, grwpiau a sefydliadau sydd â gwybodaeth ac arbenigedd lleol gref.  Nod ein prosiect yw meithrin y dysgu a defnyddio hyn yn weithredol i effeithio ar newid system a diwylliant lleol – gan weithio mewn partneriaeth i wella’r ffordd y mae iechyd a gofal yn gweithio i bobl yn Sir Ddinbych.

Credir bod angen am gyfleoedd ar bobl i gynhyrchu eu hincwm eu hunain a darparu’r gefnogaeth hon y mae mawr ei hangen yn ein cymunedau. Rydym yn ceisio helpu pobl leol i ryddhau eu creadigrwydd a’u hangerdd i gefnogi mwy o bobl yn y gymuned.

Cyflogwyd Fabrizio Donati fel y Catalydd lleol i arwain y prosiect ledled Sir Ddinbych a gellir cysylltu ag ef ar fabrizio.donati@communitycatalysts.co.uk neu 07787 436 199. Gallwch hefyd ddilyn datblygiadau lleol ar Facebook www.facebook.com/CommCatsDenbighshire.

A drawn image showing a community enterprise leading a knitting session in the community

Back to news