Community micro-enterprises thrive across Wales

14 December 2021 · Categories: Communities Care, Wales / Cymru

Community Catalysts has been working in pockets across Wales for more than 2 years, supporting people to set up their own community micro-enterprises offering care and support to other local people.

Heather Maling, local Community Catalyst, is based in Powys and over the last 2 years has helped 30 community micro-enterprises get set up. These community micro-enterprises support over 115 people from Ystradgynlais in the South to Penybontfawr in the North, communities 110 miles apart but both within Powys.

Although far apart geographically, they are united by a common theme, the need for more care and support.

Heather Maling – Community Catalyst, Powys

It has always been more challenging to find care or support in rural places, but the situation is now critical and in many communities family and friends are finding themselves having to step in.

There’s a challenge across rural areas, not just in Powys, with the sector stretched to the limit. The change is needed right now…people need to be valued in the sector.

Heather Maling – Community Catalyst, Powys

Community micro-enterprises offer more choice to more people

Heather recently spoke on BBC Radio 4  about rurality, the wider challenges across social care and some of the potential solutions as, despite the bleak picture, Heather has had a steady flow of local people joining the project. Often people come from a range of backgrounds to set up their community micro-enterprises, from those who have worked in care or in the NHS for many years to complementary therapists or those who simply want to put something back in their community; this means not only do they add much needed capacity to the sector but they also offer a real choice too.

They are all “people people”, a really good starting point for this work.

Heather Maling – Community Catalyst, Powys

Heather works collaboratively at a very local level, bringing together the Council, care providers, third sector organisations and others who work in the sector to make sure community micro-enterprises are recognised and can thrive.

Powys is just one example of the fantastic work going on in Wales to help more people get the care and support they need…and want! At Community Catalysts we offer a range of models to help areas increase the number and variety of options available for local people. So, we employ local Catalysts in areas such as Powys, Wrexham and Denbighshire but in Pembrokeshire we support a local coordinator employed by PLANED (Pembrokeshire Local Action Network for Enterprise and Development). We’re also really pleased to see community micro-enterprise projects growing through other models outside Community Catalysts, such as in Flintshire.

Helen Allen – Director of Community Enterprise

Get in touch

Interested in finding out more? Drop us an email at info@communitycatalysts.co.uk or phone 01423 503937


Micro-fentrau cymunedol yn ffynnu ledled Cymru

Mae Community Catalysts wedi bod yn gweithio mewn ardaloedd bach ledled Cymru am fwy na 2 flynedd, gan gefnogi pobl i sefydlu eu micro-fentrau cymunedol eu hunain er mwyn cynnig gofal a chymorth i bobl leol eraill.

Mae Heather Maling yn Gatalydd Cymunedol lleol ym Mhowys, a dros y ddwy flynedd diwethaf mae hi wedi helpu i sefydlu 30 o ficro-fentrau cymunedol. Mae’r micro-fentrau cymunedol hyn yn cefnogi dros 115 o bobl o Ystradgynlais yn y De i Benybontfawr yn y Gogledd, cymunedau sydd 110 milltir oddi wrth ei gilydd ond sydd o fewn ffiniau sir Powys.

Er eu bod yn bell iawn i ffwrdd yn ddaearyddol, maen nhw wedi’u huno gan thema gyffredin, yr angen am fwy o ofal a chymorth.

Heather Maling — Catalydd Cymunedol, Powys

Mae hi wastad wedi bod yn fwy heriol dod o hyd i ofal neu gymorth mewn ardaloedd gwledig, ond mae’r sefyllfa bellach yn ddifrifol ac mewn llawer o gymunedau mae teulu a ffrindiau yn gorfod camu i mewn.

Mae her yn wynebu’r holl ardaloedd gwledig, nid Powys yn unig, ac mae’r  sector o dan bwysau mawr. Mae angen newid ar unwaith … mae angen i bobl gael eu gwerthfawrogi yn y sector.

Heather Maling — Catalydd Cymunedol, Powys

Mae micro-fentrau cymunedol yn cynnig mwy o ddewis i fwy o bobl

Yn ddiweddar, siaradodd Heather ar BBC Radio 4 (gw. 31:22) am sefyllfa’r ardaloedd gwledig, yr heriau ehangach ar draws y sector gofal cymdeithasol a rhai o’r atebion posibl oherwydd, er gwaethaf y darlun llwm, mae Heather wedi cael llif cyson o bobl leol yn ymuno â’r prosiect. Mae’r bobl sy’n sefydlu mentrau micro-gymunedol yn aml yn dod o bob math o gefndiroedd; mae rhai wedi gweithio yn y sector gofal neu yn y GIG am flynyddoedd lawer, mae eraill yn therapyddion cyflenwol neu’n bobl sydd am roi rhywbeth yn ôl i’w cymuned; mae hyn yn golygu nid yn unig eu bod nhw’n ychwanegu capasiti sydd ei angen yn fawr, maen nhw hefyd yn cynnig dewis go iawn.

Maen nhw i gyd yn “bobl sy’n hoffi pobl”, ac mae hynny’n fan cychwyn da iawn ar gyfer y gwaith hwn.

Heather Maling — Catalydd Cymunedol, Powys

Mae Heather yn cydweithio ar lefel leol iawn, gan ddod â’r Cyngor, darparwyr gofal, sefydliadau’r trydydd sector ac eraill sy’n gweithio yn y sector ynghyd i sicrhau bod micro-fentrau cymunedol yn cael eu cydnabod a’u bod yn gallu ffynnu.

Mae Powys yn un enghraifft o’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud yng Nghymru i helpu mwy o bobl i gael y gofal a’r cymorth mae ei angen arnyn nhw… ac maen nhw’n dymuno ei gael! Yn Community Catalysts rydyn ni’n cynnig pob math o fodelau i helpu ardaloedd i gynyddu nifer ac amrywiaeth yr opsiynau sydd ar gael i bobl leol. Felly, rydyn ni’n cyflogi Catalyddion lleol mewn ardaloedd fel Powys, Wrecsam a Sir Ddinbych ond yn Sir Benfro rydyn ni’n cefnogi cydlynydd lleol a gyflogir gan PLANED (Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro ar gyfer Menter a Datblygu) . Rydyn ni hefyd yn falch iawn o weld prosiectau micro-fenter cymunedol yn tyfu drwy fodelau eraill y tu allan i Community Catalysts, fel yn Sir y Fflint.

Helen Allen — Cyfarwyddwr Menter Gymunedol

Cysylltwch â ni

Eisiau cael rhagor o wybodaeth? Anfonwch e-bost atom yn info@communitycatalysts.co.uk neu ffoniwch 01423 503937

Back to news