Blog

A new face in Denbighshire…and a brand new community micro-enterprise

15 March 2022 · Categories: Communities Care, Wales / Cymru

We’re pleased to welcome Nick Hughes to join our established Community Catalysts project in Denbighshire he’ll be continuing to work with partners and local people to increase the number of community micro-enterprises offering care and support to other local people in the area.

In his first couple of months working on the project, Nick supported Wendy, to set up Lean on Me – a community micro-enterprise and ‘friendly service that offers help at home’. Nick shares his experience of helping Wendy get up and running…


Lean on Me

Within a couple of weeks of completing the Community Catalysts’ development programme Wendy had successfully made agreements to start providing support to local residents.

Having worked on cruise ships, run a pizza restaurant in Florida and a coffee van across Denbighshire, Wendy clearly has an entrepreneurial mindset. But I knew that she would run a great community micro-enterprise, when I found out about how committed she was, helping older people access the Accident & Emergency department at Ysbyty Glan Clwyd Hospital, as a member of the Red Cross Resettlement Team. I was impressed with Wendy’s stories about how she alleviated some of the often-overlooked concerns of people who may be isolated, needing emergency hospital treatment. This included, for example, going to the home of someone who was worried about their dog whilst they were at the hospital, feeding and walking their dog, and making sure it was OK.

Wendy said that she joined our development programme because she wanted to be self-employed whilst contributing to the local community. However, ultimately her choice was triggered by her experience at the hospital, where she saw how many people desperately needed a hand, but did not quite meet the threshold for eligible care. At the same time, she realised the huge difference some of the simple things, such as a chat or a day out, can make to people’s lives, especially to those who are isolated.

With the project in Denbighshire moving from strength to strength, I’m excited to be joining the team and working with new and existing local enterprises in Denbighshire. I’ve enjoyed meeting local talented people with innovative ideas to support older and disabled people and can’t wait to help other Denbighshire residents realise their goals.

Get in touch

You can email at nick.hughes@communitycatalysts.co.uk or check out Community Catalyst Denbighshire’s Facebook page.

You might be interested in our other recent blogs:

We are recruiting – come and join us: Community Micro-enterprise Catalyst (Gwynedd)


Wyneb newydd yn Sir Ddinbych…a micro-fenter cymunedol newydd sbon

Mae’n bleser gennym groesawu Nick Hughes i ymuno â’n prosiect Community Catalysts yn  Sir Ddinbych fe fydd yn parhau i weithio â phartneriaid a phobl leol i gynyddu’r nifer o ficro-fentrau cymunedol sydd yn cynnig gofal a chefnogaeth i bobl leol eraill yn yr ardal.

Yn ystod ei fisoedd cyntaf yn gweithio ar y prosiect, bu Nick yn cefnogi Wendy, i sefydlu Lean on Me – micro-fenter cymunedol a ‘gwasanaeth cyfeillgar sydd yn cynnig cymorth gartref’. Mae Nick yn rhannu ei brofiad o helpu Wendy i sefydlu ei menter…


Lean on Me

O fewn ychydig wythnosau ar ôl cwblhau rhaglen ddatblygu Community Catalysts, roedd gan Wendy gytundebau llwyddiannus i ddechrau darparu cefnogaeth i breswylwyr lleol.

Ar ôl gweithio ar longau mordeithio, rhedeg bwyty pizza yn Florida, a fan coffi ar draws Sir Ddinbych, mae’n amlwg fod gan Wendy feddwl entrepreneuraidd. Ond roeddwn i’n gwybod y byddai’n rhedeg micro-fenter cymunedol gwych. Pan ddarganfyddais i pa mor ymroddedig oedd hi, yn helpu pobl hŷn i gael mynediad i adran Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Glan Clwyd yn aelod o Dîm Adsefydlu’r Groes Goch.  Fe greodd straeon Wendy ynglŷn â sut y llwyddodd i leddfu rhai o bryderon pobl sydd yn ynysig, angen triniaeth frys mewn ysbyty argraff arnaf i. Er enghraifft, roedd hyn yn cynnwys,  mynd i gartref rhywun oedd yn poeni am eu ci tra’u bod yn yr ysbyty. Bu’n bwydo a cherdded y ci a sicrhau fod y ci’n iawn.

Dywedodd Wendy ei bod wedi ymuno â’n rhaglen ddatblygu am ei bod eisiau bod yn hunangyflogedig tra’n cyfrannu i’r gymuned leol. Serch hynny, yn y pendraw sbardun ei dewis oedd ei phrofiad yn yr ysbyty, pan welodd hi faint o bobl oedd wir angen cymorth, ond ddim yn cyrraedd y trothwy am ofal cymwys.  Ar yr un pryd, fe sylweddolodd yr effaith mawr y mae pethau syml yn ei gael ar fywydau pobl, megis sgwrs neu ddiwrnod allan, yn enwedig ar y bobl sydd yn teimlo’n ynysig.

Gyda’r prosiect yn Sir Ddinbych yn mynd o nerth i nerth, rydw i’n falch o fod yn ymuno â’r tîm a gweithio gyda mentrau lleol newydd a rhai sydd eisoes yn bodoli yn Sir Ddinbych. Rydw i wedi mwynhau cyfarfod pobl dalentog lleol sydd â syniadau arloesol i gefnogi pobl hŷn ac anabl a dwi’n edrych ymlaen at helpu preswylwyr eraill yn Sir Ddinbych i wireddu eu nodau.

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio nick.hughes@communitycatalysts.co.uk neu wirio tudalen Community Catalyst Sir Ddinbych ar Facebook.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn ein blogiau eraill diweddar

Rydym yn recriwtio – dewch i ymuno â ni: Catalydd Mentrau – Micro Cymunedol (Gwynedd)

Back to news