Powys

Increasing real choice of highly personal local care and support options.

A partnership with Powys Council focussing on the development of small community enterprises offering homecare or help at home to older and disabled people. The project aims to increase the care options for people leaving hospital and the number of opportunities for people who might take a Direct Payment. The project also aims to support more inclusive communities and keep local money local by increasing the number of jobs, particularly in rural areas.

The project started in March 2020 just at the beginning of the first lockdown but our approach has successfully continued, offering quality virtual support. Over the first year:

  • 65 people made an enquiry to the project who were thinking about setting up their own community enterprise
  • 31 people successfully established a community enterprise offering care and support to people within their home
  • 91 older or disabled people who needed some support to live a good life benefitted from the tailored flexible local support from those enterprises. In total they received 556 hours of support from the community enterprises.

We have worked hard with colleagues in the council on system and culture change which has driven the number of Direct Payments up: of those 91 customers 48 people were using a Direct Payment to pay for their support and 43 people were self-funders.

The project successes featured on BBC Wales in February 2021 showcasing entrepreneur Emma and local Catalyst Heather. Have a read of the article focussing on Emma Lauder

In November 2021 Care Inspectorate Wales published a report reviewing the performance and reviewed activities across Welsh local authorities. The report featured our Powys community enterprise project as an example of good practice. Find out more and read the full report.

Martin Heuter, Health and Social Care Change Manager at Powys Council talks about how the project is increasing choice and flexibility in social care in Powys:

Heather Maling, our local Community Catalyst, shares more about the project and how she’s adapted the way she works through the pandemic:

There is something in the work that Community Catalysts do that I would describe as a ‘disrupter’ in a very constructive sense. Some of the work…is challenging us at the Local Authority about how we do business – that is processes, challenging traditional ways of working e.g. with Direct Payments

Martin Heuter – Health & Social Care Change Manager, Powys Council


Rhoi mwy o ddewis o opsiynau gofal a chymorth lleol hynod bersonol.

Partneriaeth gyda Chyngor Powys sy’n canolbwyntio ar ddatblygu mentrau cymunedol bach sy’n cynnig gofal neu gymorth yn y cartref i bobl hŷn ac anabl. Mae’r prosiect yn ceisio cynnig mwy o opsiynau gofal i bobl sy’n gadael yr ysbyty a rhagor o gyfleoedd i bobl a allai dderbyn Taliad Uniongyrchol. Mae’r prosiect hefyd yn ceisio cefnogi cymunedau mwy cynhwysol a chadw arian lleol yn lleol trwy gynyddu nifer y swyddi, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.

Dechreuodd y prosiect ym mis Mawrth 2021 ar ddechrau’r cyfnod clo symud cyntaf ond mae’r dull a ddefnyddiwn yn dal yn llwyddiannus, ac yn cynnig cymorth rhithwir o’r radd flaenaf.  Yn ystod y flwyddyn gyntaf:

  • Cysylltodd 65 o bobl â’r prosiect i holi ynghylch sefydlu eu menter gymunedol eu hunain
  • Llwyddodd 31 o bobl i sefydlu menter gymunedol yn cynnig gofal a chymorth i bobl yn eu cartref
  • Bu i 91 o bobl hŷn neu anabl a oedd angen rhywfaint o gymorth i fyw bywyd da elwa ar gymorth lleol hyblyg wedi’i deilwra gan y mentrau hynny. Cawsant gyfanswm o 556 awr o gymorth gan y mentrau cymunedol.

Rydym wedi gweithio’n galed gyda chydweithwyr yn y cyngor i wneud newidiadau i’r system a’r diwylliant. Yn sgil hyn bu cynnydd yn nifer y Taliadau Uniongyrchol: o’r 91 cwsmer hynny roedd 48 o bobl yn defnyddio Taliad Uniongyrchol i dalu am eu cymorth ac roedd 43 o bobl yn ariannu eu hunain.

Cafodd llwyddiannau’r prosiect sylw ar BBC Wales ym mis Chwefror 2021 pan ddangoswyd cyfraniad yr entrepreneur Emma a  Heather, Catalydd lleol. Darllenwch yr erthygl sy’n canolbwyntio ar Emma Lauder

Ym mis Tachwedd 2021 cyhoeddodd Arolygiaeth Gofal Cymru adroddiad yn adolygu’r perfformiad a’r gweithgareddau a adolygwyd ar draws awdurdodau lleol Cymru. Roedd yr adroddiad yn cynnwys ein prosiect menter gymunedol Powys fel enghraifft o arfer da. Gwybodaeth bellach a chyfle i ddarllen yr adroddiad llawn.

Martin Heuter, Rheolwr Newid Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghyngor Powys yn siarad am sut mae’r prosiect wedi cynnig mwy o ddewis a hyblygrwydd mewn gofal cymdeithasol ym Mhowys:

Heather Maling, ein Catalydd Cymunedol lleol, yn rhannu mwy o wybodaeth am y prosiect a sut mae wedi addasu’r ffordd y mae’n gweithio yn ystod y pandemig:

Mae elfen o’r gwaith y mae Community Catalysts yn ei wneud y byddwn yn ei disgrifio fel elfen sy’n ‘herio’ mewn ystyr adeiladol. Mae peth o’r gwaith… yn ein herio ni yn yr Awdurdod Lleol i ystyried sut rydym yn gwneud busnes – hynny yw, y prosesau, gan herio ffyrdd traddodiadol o weithio e.e. gyda Thaliadau Uniongyrchol

Martin Heuter – Rheolwr Newid Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cyngor Powys