Image of Fabrizio - Community Enterprise Catalyst in Denbighshire

Fabrizio Donati

Community Enterprise Catalyst (Denbighshire) / Catalydd Mentro Cymunedol (Sir Ddinbych)

With a background in social care, Fabrizio has always been passionate about personalised provision. His responsibilities have ranged from front line support to senior management, and he has worked with adults and children in settings including residential care, supported living, community outreach and further education. A particularly valuable experience was his extensive work with people on the Autism Spectrum, who taught him that there are many aspects to communication.

Due to Fabrizio’s interest in innovation leading to positive outcomes, he completed a Masters in Social Entrepreneurship, where he focused on opportunities for integration for marginalised young people.

Fabrizio is excited to work for an organisation that has found a creative answer to some of the pitfalls of traditional care, where decisions are made by local people, together with the individuals they support.


Gyda chefndir mewn gofal cymdeithasol, mae Fabrizio wedi bod yn angerddol am ddarpariaeth wedi’i phersonoli erioed. Mae ei gyfrifoldebau wedi amrywio o gefnogaeth rheng flaen i fod yn uwch reolwr, ac mae wedi gweithio gydag oedolion a phlant mewn amryw o leoliadau gan gynnwys gofal preswyl, byw â chymorth, allgymorth cymunedol ac addysg bellach. Roedd waith helaeth gyda phobl ar y Sbectrwm Awtistiaeth yn brofiad arbennig o werthfawr, ac fe wnaethon nhw ddangos iddo fod yna lawer o agweddau ar gyfathrebu.

Oherwydd diddordeb Fabrizio mewn arloesi gan arwain at ganlyniadau cadarnhaol, cwblhaodd radd Meistr mewn Entrepreneuriaeth Gymdeithasol, lle bu’n canolbwyntio ar gyfleoedd i integreiddio ar gyfer pobl ifanc ar y cyrion.

Mae Fabrizio yn gyffrous i weithio i sefydliad sydd wedi dod o hyd i ateb creadigol i rai o beryglon gofal traddodiadol, lle mae penderfyniadau’n cael eu gwneud gan bobl leol, ynghyd â’r unigolion maen nhw’n eu cefnogi.

 

07787 436199