Gwenno Rice-Roberts

Community Enterprise Catalyst (Gwynedd) / Catalydd Mentrau Cymunedol (Gwynedd)

Gwenno is delighted to join the Community Catalysts team in Gwynedd, to help local people create enterprises that will have a positive impact on their communities and present exciting new choices for care. Gwynedd is a rural area, where the Welsh language and culture thrives. More options for care and support will make such a difference to many people’s day to day lives here.

Gwenno previously worked as a Community Development Officer for a local initiative and thoroughly enjoyed organising a variety of events and activities, aimed to bring social benefit to the local community. She enjoys working with others, creating connections and believes that collaboration and partnership is key for successful community-based projects, including establishing community micro-enterprises!!

Outside of work, Gwenno enjoys music, travelling and socialising.


Mae Gwenno yn falch iawn o ymuno â thîm Community Catalysts yng Ngwynedd ac yn edrych ‘mlaen at helpu pobl leol greu mentrau bach fydd yn cael effaith bositif ar eu cymunedau, wrth greu a chyflwyno dewisiadau gofal newydd a chyffrous. Ardal wledig yw Gwynedd, lle mae’r iaith a’r diwylliant Gymraeg yn ffynnu. Byddai mwy o opsiynau gofal a chymorth yng Ngwynedd yn gwneud cymaint o wahaniaeth i fywydau pobl yma.

Cyn ymuno a Community Catalysts, bu Gwenno yn gweithio fel Swyddog Datblygu Cymunedol i fenter leol a chafodd fwynhad mawr o drefnu digwyddiadau a gweithgareddau amrywiol, gyda’r nod o ddod â budd cymdeithasol i’r gymuned leol. Mae’n mwynhau gweithio gydag eraill, creu cysylltiadau ac yn grediniol bod cydweithio a phartneriaeth yn allweddol ar gyfer prosiectau cymunedol llwyddiannus, gan gynnwys sefydlu micro-fentrau cymunedol!!

Yn ei hamser hamdden, mae Gwenno yn mwynhau cerddoriaeth, teithio a chymdeithasu.

07435 943887