Denbighshire / Sir Ddinbych

Partnership with Denbighshire County Council to develop community enterprises in the area.

An 18 month project which will increase the range of community enterprises that support people who need some help within their home. The project will cover the whole of Denbighshire but with a specific focus on the rural south of the county where choices are limited.

The project has strong links to other local, strengths-based work currently operating in the region.

In November 2021 Care Inspectorate Wales published a report reviewing the performance and reviewed activities across Welsh local authorities. The report featured our Powys community enterprise project as an example of good practice. Find out more and read the full report.

We are very excited to be working with Community Catalysts to explore new and innovative ways to enable citizens and their carers to achieve the well-being outcomes that matter to them.  Our Community Support Services are committed to strengths based practice and community led support, underpinned by our belief that given the opportunity most people chose to remain independent, in the place they call home, actively engage with family friends and their local community.  We also see this as an exciting opportunity to grow the social care workforce and increase economic activity and resilience in some of our more isolated, rural communities.

David Soley – Principal Manager, Lead Commissioner, Denbighshire County Council


Partneriaeth gyda Chyngor Sir Ddinbych i ddatblygu mentrau cymunedol yn yr ardal.

Prosiect 18 mis a fydd yn cynyddu’r ystod o fentrau cymunedol sy’n cefnogi pobl sydd angen rhywfaint o help yn eu cartref. Bydd y prosiect ar gael drwy Sir Ddinbych ond bydd yn canolbwyntio’n benodol ar ardal wledig de Sir Ddinbych lle mae’r dewisiadau’n gyfyngedig.

Mae cysylltiad cryf rhwng y prosiect â gwaith lleol arall sy’n seiliedig ar gryfderau sy’n gweithredu yn y rhanbarth ar hyn o bryd.

Ym mis Tachwedd 2021 cyhoeddodd Arolygiaeth Gofal Cymru adroddiad yn adolygu’r perfformiad a’r gweithgareddau a adolygwyd ar draws awdurdodau lleol Cymru. Roedd yr adroddiad yn cynnwys ein prosiect menter gymunedol Powys fel enghraifft o arfer da. Gwybodaeth bellach a chyfle i ddarllen yr adroddiad llawn.

Rydym yn gyffrous iawn i weithio gyda phrosiect Community Catalysts i ystyried ffyrdd newydd ac arloesol i alluogi dinasyddion a’u gofalwyr i gyflawni’r canlyniadau llesiant sy’n bwysig iddyn nhw.  Mae ein Gwasanaethau Cymorth Cymunedol wedi ymrwymo i ymarfer yn seiliedig ar gryfderau a chefnogaeth a arweinir gan y gymuned. Ategir hyn gan ein cred, y byddai’r rhan fwyaf o bobl, o gael y cyfle, yn dewis aros yn annibynnol, yn y lle y maent yn ei alw’n gartref, gan ymgysylltu’n weithredol â ffrindiau teulu a’u cymuned leol.  Rydym hefyd yn gweld hwn fel cyfle cyffrous i ychwanegu at y gweithlu gofal cymdeithasol a chynyddu gweithgaredd economaidd a gwytnwch yn rhai o’n cymunedau gwledig mwy ynysig.

David Soley – Prif Reolwr, Comisiynydd Arweiniol, Cyngor Sir Ddinbych