Welsh policy / bolisi Cymraeg

About Community Catalysts

Community Catalysts is a Community Interest Company working across the UK to make sure that people who need care and support to live their lives can get help in ways, times and places that suit them – with a real choice of local options.

Our projects

We run and support projects which harness the talents and imaginations of local people to enable them to help their communities by setting up and growing social enterprises and similar organisations which provide social, caring and creative solutions to local challenges. We also help to spread the word about community enterprises through our Small Good Stuff network. We host the Local Area Coordination Network.

Our commitment to the Welsh language

We are an inclusive organisation, working towards equity between the English and Welsh languages across our projects in Wales. We want to ensure that people whose first language is Welsh can take part in our local projects. We have a Welsh policy in place to help us develop and extend this commitment.

Get in touch if there are other ways we can help: info@communitycatalysts.co.uk


Ynglŷn â Chatalyddion Cymunedol

Mae Catalyddion Cymunedol yn Gwmni Buddiant Cymunedol sy’n gweithio ledled y DU i sicrhau bod pobl sydd angen gofal a chefnogaeth i fyw eu bywydau yn gallu cael help mewn ffyrdd, amseroedd a lleoedd sy’n addas iddyn nhw – gyda dewis go iawn o opsiynau lleol.

Ein prosiectau

Rydym yn rhedeg ac yn cefnogi prosiectau sy’n harneisio doniau a dychymyg pobl leol i’w galluogi i helpu eu cymunedau trwy sefydlu a thyfu mentrau cymdeithasol a sefydliadau tebyg sy’n darparu atebion cymdeithasol, gofalgar a chreadigol i heriau lleol. Rydym hefyd yn helpu i ledaenu’r gair am fentrau cymunedol trwy ein rhwydwaith Stwff Bach Da. Rydym yn cynnal y Rhwydwaith Cydlynu Ardal Leol.

Ein hymrwymiad i’r iaith Gymraeg

Rydym yn sefydliad cynhwysol, sy’n gweithio tuag at degwch rhwng y Saesneg a’r Gymraeg ar draws ein prosiectau yng Nghymru. Rydym am sicrhau bod pobl y mae eu hiaith gyntaf yn Gymraeg yn gallu cymryd rhan yn ein prosiectau lleol. Mae gennym bolisi Cymraeg ar waith i’n helpu i ddatblygu ac ymestyn yr ymrwymiad hwn.

Cysylltwch â ni os oes ffyrdd eraill y gallwn ni helpu: info@communitycatalysts.co.uk