Gwynedd

Building a network of community enterprises that offer real choice for people looking for help at home or in the community.

A two-year project working with Gwynedd Council to enable the development of community enterprises. The project will have a focus in the Eifionydd and Llŷn areas.

The aim is to support very small enterprises offering help to older or disabled people. This could include things like practical help around the home and help with getting up and ready for the day. We also support people interested in offering community-based opportunities, such as social groups, creative activities or those that improve well-being. This work will help address market sufficiency issues and offer a greater choice of care and support options to local people.

At a time when the health and social care sector is under so much pressure, we’re very happy to have Community Catalysts’ support to encourage the development of micro enterprises in Gwynedd. Our hope is that more people have access to care and support locally so that they can live their lives as they wish to live them, and in doing so we help our foundational economy to flourish

Meilys Heulfryn Smith, Transformation Programme Leader (Adults, Health and Wellbeing Department, Gwynedd Council)

In November 2021 Care Inspectorate Wales published a report reviewing the performance and reviewed activities across Welsh local authorities. The report featured our Powys community enterprise project as an example of good practice. Find out more and read the full report.


Adeiladu rhwydwaith o fentrau cymunedol sy’n cynnig dewis go iawn i bobl sy’n edrych am gymorth yn eu cartref, neu yn y gymuned.

Prosiect dwy flynedd  mewn partneriaeth gyda Chyngor Gwynedd i alluogi datblygiad mentrau cymunedol. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar ardaloedd Llŷn ac Eifionydd.

Y nod yw cefnogi mentrau bychain iawn sy’n cynnig cymorth i bobl hŷn neu’r anabl. Gallai hyn gynnwys pethau fel help llaw o gwmpas y cartref a chymorth wrth godi a gwneud eu hunain yn barod am y diwrnod.Rydym hefyd yn cefnogi’r bobl sydd â diddordeb i gynnig cyfleoedd yn y gymuned, fel grwpiau cymdeithasol, gweithgareddau creadigol neu gweithgareddau sy’n gwella llesiant.   Bydd y gwaith yma yn helpu i fynd i’r afael â materion ynglŷn â digonolrwydd y farchnad a chreu mwy o ddewis o ofal ac opsiynau cefnogi i bobl leol.

Ar adeg pan fo’r sector iechyd a gofal cymdeithasol o dan gymaint o bwysau, rydym yn hapus iawn i gael cymorth Community Catalysts i annog datblygiad mentrau-micro yng Ngwynedd. Ein gobaith yw y bydd gan fwy o bobl fynediad i ofal a chymorth yn lleol fel eu bod yn gallu byw eu bywydau fel maent yn ei ddymuno, ac wrth wneud hynny byddwn yn helpu ein economi sylfaenol i ffynnu

Meilys Heulfryn Smith, Arweinydd Rhaglen Trawsnewid (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Cyngor Gwynedd)

Ym mis Tachwedd 2021 cyhoeddodd Arolygiaeth Gofal Cymru adroddiad yn adolygu’r perfformiad a’r gweithgareddau a adolygwyd ar draws awdurdodau lleol Cymru. Roedd yr adroddiad yn cynnwys ein prosiect menter gymunedol Powys fel enghraifft o arfer da. Gwybodaeth bellach a chyfle i ddarllen yr adroddiad llawn.