Wrexham / Wrecsam

Working with local partners across Wrexham to increase the number and range of homecare and support options for local people.

Supporting people to develop small enterprises and ventures across the whole of Wrexham that can provide real choice for people alongside existing care providers – both homecare and a range of support that can help people’s overall wellbeing.

In November 2021 Care Inspectorate Wales published a report reviewing the performance and reviewed activities across Welsh local authorities. The report featured our Powys community enterprise project as an example of good practice. Find out more and read the full report.

We are so pleased to be working with Community Catalysts in developing sustainable, local enterprises able to respond to the needs of our older and disabled citizens.  As well as enabling us to meet local demand, the programme will harness a new type of social care workforce providing additional work opportunities for people-working in a way that suits them and their family at these challenging times. The free support from Community Catalysts will help budding entrepreneurs

Steve Latham White – Commissioning Officer


Gweithio gyda phartneriaid lleol ledled Wrecsam i gynyddu nifer ac ystod yr opsiynau gofal cartref a chymorth i bobl leol.

Cefnogi pobl i ddatblygu busnesau a mentrau bach ar draws Wrecsam a all ddarparu dewis go iawn i bobl ochr yn ochr â darparwyr gofal sydd eisoes yn bodoli – ar ffurf gofal yn y cartref ac ystod o gefnogaeth a all helpu lles cyffredinol pobl.

Ym mis Tachwedd 2021 cyhoeddodd Arolygiaeth Gofal Cymru adroddiad yn adolygu’r perfformiad a’r gweithgareddau a adolygwyd ar draws awdurdodau lleol Cymru. Roedd yr adroddiad yn cynnwys ein prosiect menter gymunedol Powys fel enghraifft o arfer da. Gwybodaeth bellach a chyfle i ddarllen yr adroddiad llawn.

Rydym ni mor falch o fod yn gweithio gyda Community Catalysts i ddatblygu busnesau cynaliadwy, lleol sy’n gallu ymateb i anghenion ein poblogaeth hŷn ac anabl.  Yn ogystal â’n galluogi i ateb y galw lleol, bydd y rhaglen yn gwneud defnydd o fath newydd o weithlu gofal cymdeithasol gan ddarparu cyfleoedd gwaith i bobl a gweithio mewn ffordd sy’n addas iddyn nhw a’u teuluoedd yn ystod y cyfnod heriol hwn. Bydd y gefnogaeth am ddim gan Community Catalysts yn helpu darpar entrepreneuriaid

Steve Latham White – Swyddog Comisiynu