Image of Tom - Community Enterprise Catalyst in Wrexham

Tom Hughes

Community Enterprise Catalyst (Wrexham) / Catalydd Mentrau Cymunedol (Wrecsam)

Tom Hughes has worked in the third sector for nearly 10 years and has experience of leading businesses, social enterprises and charities at local and national levels.  Tom has also ran his own businesses and social enterprises and has broad experience working in senior leadership roles.

Tom is very happy to be working back in his hometown of Wrexham and believes social organisations that empower the community can be a major source of positive transformation.

In his spare time Tom enjoys gardening, running, yoga, reading and sometimes makes his own home brewed beer.


Mae Tom Hughes wedi gweithio yn y trydydd sector ers bron i 10 mlynedd ac mae ganddo brofiad o arwain busnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau ar lefelau lleol a chenedlaethol.  Mae Tom hefyd wedi rhedeg ei fusnesau a’i fentrau cymdeithasol ei hun ac mae ganddo brofiad eang o weithio mewn rolau arwain uwch.

Mae Tom yn hapus iawn i fod yn gweithio yn ôl yn ei dref enedigol yn Wrecsam ac mae’n credu y gall sefydliadau cymdeithasol sy’n grymuso’r gymuned fod yn ffynhonnell sylweddol ar gyfer trawsnewid cadarnhaol.

Yn ei amser hamdden mae Tom yn mwynhau garddio, rhedeg, ioga, darllen ac mae’n bragu ei gwrw cartref ei hun o bryd i’w gilydd.

 

07880 195114